(ทุนเพชรราชภัฏฯ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2567

ประเภทการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

-----------------------------------------

อ่านประกาศรายชื่อ

1.ผู้ที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

                   ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาด้วยตนเอง  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เพื่อเลือกรับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แต่งกายด้วยชุดนักเรียน หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาและมหาวิทยาลัยจะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรอง (ตามลำดับ) เข้าศึกษาและรับทุนฯ แทน

                     1.1 การเลือกรับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย เลือกได้ 2 แบบ ดังนี้ 

                              1) เลือกรับการสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือ

                             2) เลือกรับการสนับสนุน ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
                                 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเองทุกภาคการศึกษา

                      1.2 การปฏิบัติตนของผู้ที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏฯ ขณะศึกษาตลอดหลักสูตร

                              1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00  

                              2) เข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

                              3) ไม่ถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยจริยธรรม
                                 และวินัยนักศึกษา

หมายเหตุ  

1. กรณีรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว   

2. กรณีรับการสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566

2. ผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองลำดับที่ 1 

                   2.1 กรณีผู้ที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏฯ สละสิทธิ์  มหาวิทยาลัยจะติดต่อให้รับทุนเพชรราชภัฏฯแทน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

                  2.2 กรณีผู้ที่ได้รับทุนเพชรราชภัฏฯ ไม่สละสิทธิ์  ผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองสามารถรายงานตัวเข้าศึกษาในสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ผ่านการคัดเลือกได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยมิได้รับทุนเพชรราชภัฏฯ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษา (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2) และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

4. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 7 มกราคม 2567 หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

  • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมรายการ

  • ชำระเงินสดที่งานบริหารการคลัง
    อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 08.30 - 15.30 น. ทุกวัน  (ยกเว้นวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 หยุดเทศกาลปีใหม่)

  • ชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ

                 


วันที่ประกาศข่าว
22/12/2566
หมายเหตุ
--
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034534068