(ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 

รายงานตัวเข้าศึกษาออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ 1)

ตั้งแต่วันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567  หากพ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

*คลิก* ประกาศรายชื่อ 

*คลิก* ประกาศรายชื่อ(ป.เอก-เพิ่มเติม) 


วันที่ประกาศข่าว
17/05/2567
หมายเหตุ
--
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034534068