(ทุนความสามารถพิเศษ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2567
ประเภททุนความสามารถพิเศษ
-----------------------------------------

อ่านประกาศรายชื่อ

                 1. ผู้ที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษ  ให้มารายงานตัวเข้าศึกษาด้วยตนเองในวันที่ 3 มกราคม 2567 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 09.00 น. – 15.30 น. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน เพื่อเลือกรับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย

                              การเลือกรับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัย เลือกได้ 2 แบบ ดังนี้ 

                              1) เลือกรับการสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือ

                             2) เลือกรับการสนับสนุน ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
                                 และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเองทุกภาคการศึกษา

หมายเหตุ : กรณีเลือกรับการสนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัว

                    2. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในวันที่ 3 มกราคม 2567 งานบริหารการคลัง อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 08.30 - 15.30 น. หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา


วันที่ประกาศข่าว
25/12/2566
หมายเหตุ
--
ข้อมูลโดย
e-mail ติดต่อ
หน่วยงาน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 034534068